Ubytovací řád Parkhotelu Golf

Aby byl váš pobyt co nejpříjemnější, žádá vedení hotelu vaši spolupráci při dodržování následujících podmínek jako dohody mezi hostem a hotelem PARKHOTEL GOLF, na základě které mohou hosté pokoje využívat.

 1. Hotel je oprávněn ubytovat pouze řádně přihlášeného hosta. Za tímto účelem předloží host příslušnému pracovníku hotelu ihned po příchodu svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad o totožnosti. Host souhlasí s tím, že Parkhotel Golf může zpracovat jeho osobní data za účelem jeho registrace jako hosta hotelu.
  Hotel vydá hostu, ihned při přihlášení, ubytovací průkaz v němž bude uveden název hotelu, jméno hosta, číslo pokoje, cena za jednodenní ubytování, doba pobytu a čas pro uvolnění pokoje v poslední den pobytu s poučením pro úschovu cenných předmětů v hotelovém sejfu.
 2. Při příchodu již ubytovaného hosta do hotelu je host na požádání povinen prokázat se personálu platným průkazem hotelu.
 3. Hotel může ve zvláštních případech nabídnout hostu jiné než sjednané ubytování, pokud se v podstatě neliší od potvrzené objednávky.
 4. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 14:00 do 24:00 hod. - do této doby pokoj pro hosta rezervuje, není - li objednávkou určeno jinak.
 5. Požádá - li host o prodloužení ubytování, může mu hotel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován.
 6. Hotel odpovídá za škodu na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny, pokud ke škodě nedošlo jinak. Vnesené jsou věci, které byly přineseny do prostor, které jsou vyhrazeny k ubytování nebo k uložení věci, anebo které byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 7. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly za tím účelem odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy.
 8. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud tyto věci byly převzaty hotelem do úschovy či pokud ke škodě na nich došlo jednáním pracovníka hotelu.
 9. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 10. Host užívá pokoj po sjednanou dobu. Nebyla - li ubytovací doba předem sjednána, odhlásí host pobyt nejpozději do 10:00 hod. posledního dne a do této doby je povinen pokoj uvolnit. Neučiní - li tak, je hotel oprávněn účtovat mu pobyt za další den. V případě, že hotel má tento pokoj již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v hotelu přítomen, vyhrazuje si hotel právo za účasti tříčlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj mohl užívat host, který si jej rezervoval.
 11. V pokoji a v prostorách hotelu nesmí host bez souhlasu vedení hotelu přemísťovat zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 12. V pokoji a ve všech prostorách hotelu je zakázáno kouřit.
 13. V hotelu a zvláště v pokoji není dovoleno hostu používat vlastní elektrické spotřebiče, toto se netýká elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta (holících, případně masážních strojků, sušičů vlasů apod.).
 14. Pro přijímání návštěv jsou k dispozici společenské místnosti. V pokoji může host přijímat návštěvy pouze se souhlasem příslušného pracovníka hotelu po zapsání do knihy návštěv v recepci a to po dobu od 8:00 do 22:00 hod.
 15. Hotel zajistí při onemocnění nebo zranění hosta poskytnutí lékařské pomoci, případně převoz do nemocnice.
 16. Host je povinen při odchodu uzavřít v pokoji vodovodní uzávěry, zhasnout v pokoji a jeho příslušenství světla a uzavřít dveře.
 17. Z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých v pokoji a ostatních prostorách hotelu.
 18. Hotel je "dog friendly" a dovoluje ubytovat psy do 40 kg, maximálně dva psy na pokoj. Poplatek za ubytování zvířat je účtován dle platného ceníku a za předpokladu, že majitel prokáže jejich nezávadný zdravotní stav.
 19. Je dohodnuto, že se host bude chovat slušně, nebude rušit ostatní hosty a nebude působit žádné nepříjemnosti nebo obtěžování v areálu hotelu. V době od 22:00 hod. do 7:00 hod. host dodržuje noční klid, tj. neruší ostatní hosty ubytované v hotelu.
 20. Za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit ceny v souladu s platným ceníkem při příjezdu, není-li předem sjednáno jinak, nejdéle však za období 7 po sobě jdoucích dnů. Účet je splatný při předložení.
 21. Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení činnosti hotelu přijímá vedení hotelu.
 22. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil.
 23. Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší, má hotel právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.
 24. Ochrana spotřebitele:
  Poskytujeme Vám tímto před uzavřením smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“).
 1. Parkhotel Golf, jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:
 2. Totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Parkhotel Golf, IČO: 00172472, se sídlem: Mariánské Lázně 580, 353 01 Mariánské Lázně, DIČ CZ00172472, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 43, adresa pro doručování elektronické pošty: info@parkhotel-golf.cz, telefonní číslo: 354622651;
 3. Hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb; stravovacích a lázeňských služeb / nestátní zdravotní zařízení /.
 4. Označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování;
 5. Cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je dle platného cenového výměru. V takto stanovené ceně jsou zahrnuty veškeré daně a poplatky;
 6. Způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně;
 7. Náklady na prostředky komunikace na dálku: náklady na prostředky komunikace na dálku určují subjekty poskytující služby prostředků komunikace na dálku a tyto náklady se neliší od základní sazby;
 8. Údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:
  Ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
  Česká obchodní inspekce
  Ústřední inspektorát - oddělení ADR
  Štěpánská 15
  120 00 Praha 2
  Email: adr@coi.cz
  Web: adr.coi.cz
 9. Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.
 10. V souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu.
 11. Označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;
 12. Údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.

Platnost: od 1.10.2021 Pavlína Bažantová

ředitelka Parkhotelu Golf Mariánské Lázně

 • Hotelzimmer Parkhotel Golf