Oznámení o konání VH Parkhotelu Golf Mariánské Lázně

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná v úterý 22. června 2021 v 9:00 hodin v sídle společnosti.

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. 
se sídlem  č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně, IČO:00172472, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 43

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů, která se koná
v úterý 22. června 2021 v 9:00 hodin v sídle společnosti.

Prezence akcionářů se uskuteční od 8:30 hodin.

Program jednání valné hromady:

1.  Zahájení

2.  Schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

3.  Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

4.  Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2020

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

5.  Schválení roční účetní závěrky za rok 2020 a návrhu na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

6.  Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2021

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost Q – Audit Mariánské Lázně.

7. Schválení odměn členům představenstva

Vyjádření představenstva: Odměny pana Josefa Pinkra a paní Pavlíny Bažantové, kteří vykonávají funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.

8.  Závěr

Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2020

Základní kapitál  37.394.000,00 Kč 
Aktiva     39.102.244,89 Kč 
Pasiva   39.102.244,89 Kč
Náklady  23.347.200,12 Kč
Výnosy  19.004.704,47 Kč 
Ztráta  - 4.342.495,65 Kč

Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2020 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 22. května 2021 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti