Nacházíte se:

Aktuality

OZNÁMENÍ o konání řádné valné hromady akcionářů


Představenstvo akciové společnosti

Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.

se sídlem Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 580, okres Cheb, PSČ 353 01, IČ:00172472,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 43

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se konáv úterý 27. června 2017v 9:00 hodinv sídle společnosti.

Prezence akcionářů se uskuteční od 8:30 hodin.

Program jednání valné hromady:

1.Zahájení

2.Schválení jednacího a volebního řádu,volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva:Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

3.Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

4.Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2016

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

5.Schválení roční účetní závěrky za rok 2016 a návrhu na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

6.Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2017

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost Q – Audit Mariánské Lázně.

7.Volba členů představenstva:

Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že všem členům představenstva skončilo funkční období, navrhuje představenstvo opětovné zvolení původních členů představenstva:

prof. JUDr. Miroslava Bělinu, CSc., dat. nar. 8.3.1950, bytem U Mlejnku 115, Přemyšlení, 250 66 Zdiby,

Josefa Pinkra, dat. nar. 6.9.1955, bytem Závišín 63, 353 01 Zádub-Závišín,

Ing. Pavla Studíka, dat. nar. 3.6.1948, bytem Dlouhé role 599, 373 82 Včelná.

8. Volba členů dozorčí rady:

Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že všem členům dozorčí rady skončilofunkční období, navrhuje představenstvo opětovné zvolení původních členů dozorčí rady:

prof. JUDr. Jana Kříže, CSc., dat. nar. 25.11.1950, bytem U tržnice 1180/6,Vinohrady, 120 00 Praha 2

Mgr. Martina Bělinu, dat. nar. 9. 6. 1976, bytemV přístavu 1586/4, Holešovice,

170 00 Praha 7,

JUDr. Veroniku Křížovou, LL.M. dat. nar. 19. 1. 1984, bytem Kubišova 2186/2,Libeň, 182 00 Praha 8.

9. Schválení odměny člena představenstva

Vyjádření představenstva: Odměna pana Josefa Pinkr, který vykonává funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.

10.Závěr

Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2016

Základní kapitál 37.394.000,00

Aktiva, pasiva42.775.794,46

Náklady30.958.238,13

Výnosy 30.128.905,28

Ztráta- 829.332,85

Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2016 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 27. května 2017 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.