Pozvánka na řádnou VH a.s.

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů:

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.

se sídlem  č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně, IČO:00172472, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 43

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se koná v úterý 21. června 2022 v 9:00 hodin v sídle společnosti.

Prezence akcionářů se uskuteční od 8:30 hodin.

Program jednání valné hromady:

 1. Zahájení
 2. Schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.
 3. Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a se stavem společnosti a jejím majetkem.
 4. Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2021
  Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.
 5. Schválení roční účetní závěrky za rok 2021 a návrhu na úhradu ztráty.
  Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.
 6. Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2022.
  Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost Q – Audit Mariánské Lázně.
 7. Volba člena představenstva:
  Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že jednomu z členů představenstva skončilo funkční období, navrhuje představenstvo opětovné zvolení  tohoto člena do funkce člena představenstva s účinností dnem 22.6.2022, a to:
  Pavlínu Bažantovou, dat. nar. 7. dubna 1969, bytem Družstevní 695/12, 353 01 Mariánské Lázně.
 8. Schválení odměn členům představenstva.
  Vyjádření představenstva: Odměny pana Josefa Pinkra, vykonávajícího funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, a paní Pavlíny Bažantové, která bude vykonávat funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.
 9. Závěr

Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen.  Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2021:

Základní kapitál    37 394 000,00 Kč
Aktiva    124 175 372,58 Kč 
Pasiva   126 593 153,82 Kč   
Náklady  26 457 086,12 Kč 
Výnosy   24 039 301,88 Kč 
Ztráta    -2 417 784,24 Kč

Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2021 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 21. května 2022 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti