Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s. svolává řádnou valnou hromadu akcionářů:

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.
se sídlem  č.p. 580, 353 01 Mariánské Lázně, IČO: 00172472, 
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, sp. zn. B 43

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,
která se koná ve čtvrtek 15. června 2023 v 9:00 hodin v sídle společnosti.

Prezence akcionářů se uskuteční od 8:30 hodin.

  • Parkhotel Golf Mariánské Lázně
  • kolonáda

Program jednání valné hromady:

1.  Zahájení

2.  Schválení jednacího a volebního řádu, volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád
a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

3.  Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

4.  Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2022

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady
k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

5.  Schválení roční účetní závěrky za rok 2022 a návrhu na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

6.  Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2023

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost IMK – Audit, s.r.o. Mariánské Lázně.

7.  Volba členů představenstva:

Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že dvěma členům představenstva skončí funkční období 28.6.2023, navrhuje představenstvo opětovné zvolení těchto osob do funkce členů představenstva s účinností ode dne 29.6.2023, a to:
prof. JUDr. Miroslava Bělinu, CSc., dat. nar. 8.3.1950, bytem U Mlejnku 115, Přemyšlení, 250 66 Zdiby,
Josefa Pinkra, dat. nar. 6.9.1955, bytem Závišín 63, 353 01 Zádub-Závišín,

8.  Volba členů dozorčí rady:

Vyjádření představenstva: Vzhledem k tomu, že všem členům dozorčí rady skončí funkční období 28.6.2023, navrhuje představenstvo opětovné zvolení těchto osob do funkce členů dozorčí rady s účinností ode dne 29.6.2023, a to:
prof. JUDr. Jana Kříže, CSc., dat. nar. 25.11.1950, bytem U tržnice 1180/6, Vinohrady, 120 00 Praha 2
Mgr. Martina Bělinu, dat. nar. 9. 6. 1976, bytem V přístavu 1586/4, Holešovice, 170 00 Praha 7,
JUDr. Veroniku Macurovou Křížovou, LL.M. dat. nar. 19. 1. 1984, bytem Kaplická 1037/12, Podolí, 140 00 Praha 4.

9.  Schválení odměn členovi představenstva:
Vyjádření představenstva: Odměna paní Pavlíny Bažantové, vykonávajícího funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.

10.  Závěr

Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2022

Základní kapitál37 394 000,00 Kč
Aktiva161 857 200,18 Kč
Pasiva164 095 372,49 Kč
Náklady31 160 010,82 Kč
Výnosy28 921 838,51 Kč
Ztráta-2 238 172,31 Kč

Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2022 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 15. května 2023 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti