Oznámení o konání řádné VH

Představenstvo akciové společnosti Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.

Představenstvo akciové společnosti

Parkhotel Golf Mariánské Lázně, a.s.

se sídlem Mariánské Lázně, Mariánské Lázně 580, okres Cheb, PSČ 353 01, IČ:00172472,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 43

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se koná ve středu 19. června 2019v 9:00 hodin v sídle společnosti.

Prezence akcionářů se uskuteční od 8:30 hodin.

Program jednání valné hromady:

  1. 1.Zahájení
  2. 2.Schválení jednacího a volebního řádu,volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osob pověřených sčítáním hlasů

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna schválit jednací a volební řád a zvolit své orgány ve složení zajišťujícím řádný průběh valné hromady.

  1. 3.Výroční zpráva a zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena s výroční zprávou a zprávou představenstva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a se stavem společnosti a jejím majetkem.

  1. 4.Zpráva dozorčí rady k roční účetní závěrce a návrhu na úhradu ztráty za rok 2018

Vyjádření představenstva: Valná hromada bude seznámena se zprávou dozorčí rady k účetní závěrce a zejména s názorem dozorčí rady na úhradu ztráty společnosti.

  1. 5.Schválení roční účetní závěrky za rok 2018 a návrhu na úhradu ztráty

Vyjádření představenstva: Akcionáři měli možnost se s řádnou účetní závěrkou seznámit, představenstvo navrhuje, aby ztráta společnosti byla převedena na účet neuhrazené ztráty minulých let.

  1. 6.Rozhodnutí o určení auditora pro řádnou účetní závěrku za účetní rok končící 31.12.2019

Vyjádření představenstva: Valná hromada je povinna určit auditora pro příští účetní období. Jako auditor je představenstvem navrhována společnost Q – Audit Mariánské Lázně.

7. Schválení odměn členům představenstva

Vyjádření představenstva: Odměny pana Josefa Pinkra a paní Pavlíny Bažantové, kteří vykonávají funkci člena představenstva na základě smlouvy o výkonu funkce, musí být schválena valnou hromadou.

8. Závěr

Při prezenci je akcionář – fyzická osoba - povinen předložit průkaz totožnosti. Zmocněnci akcionářů jsou povinni prokázat se před zápisem do prezenční listiny písemnou plnou mocí podepsanou zastoupeným akcionářem, z níž vyplývá rozsah zmocněncova oprávnění. Podpis zastoupeného akcionáře na této plné moci musí být úředně ověřen. Akcionář – právnická osoba – je povinen předložit aktuální výpis z obchodního rejstříku, pokud se zapisuje do obchodního rejstříku, platný průkaz totožnosti statutárního orgánu nebo člena statutárního orgánu jednajícího za právnickou osobu, v případě jiného zástupce též plnou moc s úředně ověřeným podpisem akcionáře.

Hlavní údaje účetní závěrky za rok 2018

Základní kapitál 37.394.000,-

Aktiva, pasiva 39.151.496,-

Náklady 30.135.126,-

Výnosy 27.761.734,-

Ztráta - 2.373.392,-

Řádná účetní závěrka a zpráva o podnikatelské činnosti za rok 2018 a o stavu jejího majetku jsou k nahlédnutí pro akcionáře společnosti v sídle společnosti v pracovních dnech od 20. května 2019 v době od 10.00 hod. do 15.00 hod.

Představenstvo společnosti

PARKHOTEL GOLFv Mariánských Lázníchhodnocení